Re-use library archives: Language suomi

Materiaalipaketti opettajien kouluttajille trialogisesta oppimisesta [Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach]

Category: /

Resurssin kuvaus

Tämä Materiaalipaketti kouluttajille trialogisesta oppimiesta on tarkoitettu kouluttajille ja opettajille, jotka haluavat organisoida koulutusta ja työpajoja opettajille yhteisöllisen tiedonluomisen pedagogiikasta ja trialogisen oppimisen lähestymistavasta.

Materiaali sisältää esimerkin mallikurssin toteutuksesta. Siinä on suosituksia kouluttajille toimintatavoista ja tehtävistä, videoituja asiantuntijaluentoja, esitysmateriaaleja, ohjeita joita voi käyttää tehtävien määrittelyssä, ehdotuksia ja esimerkkejä teknologian käytöstä, ohjaavia runkoja kurssilaisten koulutussuunnitelmien tekemiseen jne.

Kaikissa osioissa on kaksi osaa: 1) ohjeet kouluttajille siitä, miten suunnitella ja järjestää koulutus ja 2) esimerkit kurssin sisällöistä ja ohjeista käytettäväksi koulutuksen materiaaleina. Kouluttajille tarkoitetussa osassa kaikki materiaalit ovat muokattavassa muodossa (esim. ppt. tai .doc), esimerkkimateriaaleissa dokumentit ovat .pdf-muodossa, mikäli kouluttajat haluavat käyttää niitä sellaisenaan.

Lue lisää...

Ruotsin kielen opiskelua yhteisöllisesti (ruotsin kieli, lukio) [Learning Swedish language by collaborative studies / in Finnish]

Category: /

Opetuksellinen ongelma

Kurssin uudelleen suunnittelulla pyrittiin ratkaisemaan kolme ongelmaa: :

  1. Kurssin sisältö (ympäristösanastoa ruotsin kielellä) on lukiolaisille haastava oppia.
  2. Opetuksessa pitäisi nykyistä enemmän integroida oppiaineita ja siihen rohkaistaan.
  3. On tärkeää opettaa opiskelijoille myös työelämätaitoja, kuten yhteisöllistä työskentelyä ja tiedon käyttöä.

Lue lisää...

Värikäsittelypalvelujen turvallinen tuottaminen -verkkoaineisto [Safe Hair Colouring Services course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Hiusalan ammattiopintoihin liittyvässä verkkototeutuksessa on kymmenen monipuolista teematehtävää, joiden avulla opiskelija voi tutustua turvalliseen ja vastuulliseen värikäsittelyn tuottamiseen asiakkaalle. Osa teemojen tehtävistä suoritetaan yksilötyönä ja osa kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Teematehtäviin tarvitaan myös työssäoppimisen ohjaaja ja mahdollisuuksien mukaan myös muita hiusalan ammattilaisia. Materiaalia on tarkoitus käyttää niin, että opettaja ohjaa opintojaa valitsemallaan oppimisalustalla, jonne teemojen tuottama tieto työstetään yksin ja yhdessä.

Lue lisää...

Työharjoittelun virtuaalinen tukeminen kampaajakoulutuksessa (Värjäyskäsittelyt, Ammatillinen koulutus) [Supporting internship in hairdresser education virtually / in Finnish]

Category: /

Opetuksellinen ongelma

Ongelmana on, miten vastata tulevaisuuden osaamisen haasteisiin niin että sekä opetuksen sisällöt että opetusmenetelmät uudistuvat. Opiskelijoiden pitäisi oppia ns.  elinikäisen oppimisen avaintaitoja, mutta niiden ohjaaminen ei toteudu riittävästi. Myös yhteydet työelämään voisivat olla kiinteämmät niin että ohjausta sekä suunnitellaan että toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Lue lisää...

Teknisen piirustuksen perusteet -verkkoaineisto [Basics of Technical Drawing course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Kone- ja metallialan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksiin sisältyy keskeisenä osana teknisten piirustusten ymmärtäminen. Teknisen piirustuksen perusteet -verkkoaineisto on osa Levytöiden ja hitsauksen perustyöt -tutkinnon osaa. Verkkoaineisto sisältää itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa ohjausta. Yhteistoiminnallinen opiskelu rakentuu vuorovaikutteisen kommentoinnin kautta portfolion kaltaisissa blogeissa, joita opiskelijat tuottavat.

Lue lisää...

Psykologia – psyykkinen hyvinvointi työelämässä -verkkoaineisto [Mental Well Being in Working Life course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin, sosiaaliseen ja kulttuuriseen osaamiseen sisältyy psykologian osaamistavoitteita. Psyykkinen hyvinvointi työelämässä -verkkoaineistossa opiskelija syventyy psyykkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön hyvinvoinnin teemoihin erilaisten reflektointi- ja itsearviointitehtävien avulla. Verkkomateriaalin avulla opiskelijalla on mahdollisuus pohtia työhyvinvointiin liittyviä teemoja työssäoppimisen aikana tai omalla työpaikalla, jos opiskelija käy töissä. Opiskelu aloitetaan alkutapaamisella ja tehtävät työstetään itsenäisesti työssäoppimisjaksolla. Opiskelijat jakavat kokemuksiaan erilaisista työyhteisöistä yhteisesti työstettävässä blogissa.

Lue lisää...

Sisävalmistusvaiheen työt -verkkoaineisto [Interior Finishing course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkintoon sisältyy Sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osa. Verkkoaineisto on tarkoitettu suoritettavaksi osana laajempaa tutkinnon osaa. Materiaalin avulla opiskelija pääsee tutustumaan tarkemmin sisävalmistustöihin liittyviin tehtäviin ja saa tukea työssöoppimiseen. Verkkoaineiston ohjaamana opiskelija dokumentoi kuvien, videoiden ja pohdintojen avulla prosessimaista blogiaan, jota päivitetään koko työssäoppimisjakson ajan. Opiskelijaa muistutetaan myös vaihtoehtoisesta mahdollisuudesta sanella pohdintojaan ja liittää äänitiedostot osaksi blogia, mikäli kirjoittaminen tuntuu haastavalta.

Lue lisää...

Tunnista taitosi -verkkoaineisto [Identify Your Skills course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisiin perustutkintojen opetussuunnitelmiin sisältyy työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä tukevia sisältöjä. Tunnista taitosi -verkkoaineisto on tuotettu työssäoppimisjaksolla olevien opiskelijoiden ja heitä ohjaavien opettajien tueksi. Verkkoaineiston avulla opiskelija saa kokonaiskuvan siitä, miten ammattitaitovaatimukset toteutuvat hänen omassa työssäoppimispaikassaan. Opiskelija oppii havaitsemaan työtehtävien yhteyden suhteessa ammattitaitovaatimusten arvioinnin kriteereihin. Opiskelijat pääsevät tarkastelemaan kokemuksia eri työssäoppimispaikoista yhteisen tiedontuottamisen kautta. Yhteisenä alustana voi olla Padlet, Hangouts, Google Drive tai muu mobiilisovellus.

Lue lisää...

Venäjän kielen alkeet (B-kieli) -verkkoaineisto [Russian course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetussuunnitelmaan sisältyy vieraan kielen (B-kieli) osaamistavoitteet valinnaisena osana viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osaa. Venäjän kielen verkkoaineiston avulla opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tärkeimpiä sanontoja, sanastoa ja kulttuuria sekä tutustua syvemmin oman alan sanastoon. Verkkoaineistossa opiskelijat tuottavat yhteisesti videoita ja harjoituspelejä sekä suorittavat vertaiskommentointia sosiaalisen median alustalla.

Lue lisää...

Ympäristöosaava-verkkoaineisto [Environmental Expert course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin, sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan sisältyy ympäristöosaamiseen liittyvät teemat. Ympäristöosaava -verkkototeutus on suunnattu kaikille perustutkinto-opiskelijoille Variassa. Materiaalin avulla opiskelija tutustuu ympäristöosaamisen keskeisiin käsitteisiin, kuten elinkaariajatteluun, jätteen synnyn ehkäisyyn ja energia- ja materiaalitehokkuuteen. Opiskelija tarkastelee teemoja oman alansa näkökulmasta ja omista kiinnostuksistaan käsin. Teemoja käsitellään ilmiöpohjaisesti vertaisopiskelijoiden kanssa.

Lue lisää...

Yrittäjyys ja yritystoiminta -verkkoaineisto [Entrepreneurship and Business course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen opintokokonaisuus, johon sisältyy yrittäjyyden ja yritystoiminnan teemat. Verkkomateriaalin avulla opiskelija syventää tietoaan yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta. Verkkoaineistossa hyödynnetään opettajan valitsemaa sähköistä keskustelualustaa, jossa opiskelijat käyvät keskustelua ja muodostavat työelämäkontakteja.

Lue lisää...

Auton määräaikaishuolto -verkkoaineisto [Car Maintenance course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Autoalan tutkinnon opetussuunnitelmassa on yhtenä aiheena auton tai moottoripyörän huoltaminen ja sen yhtenä osana määräaikaishuollon suorittaminen valmistajan ohjeiden mukaan. Määräaikaishuolto suoritetaan eri automerkeille eri tavalla, joten yleiset ohjeet eivät riitä. On hyödyllistä, jos opiskelijat voivat jakaa tietoja ja kokemuksia eri automerkkien huoltamisesta. Määräaikaishuolto-verkkomateriaalin avulla opiskelija voi opiskella auton määräaikaishuollon suorittamiseen liittyviä asioita. Sivusto tukee huollon eri työvaiheiden opiskelua aidossa oppimisympäristössä oppilaitoksen työsalissa tai työssäoppimisjaksoilla. Opiskelussa hyödynnetään verkkoalustoja, kuten blogeja, jonne opiskelija dokumentoi tekemiään huoltotoimenpiteitä.

Lue lisää...

Ulkoverhous- ja kattotyöt -verkkoaineisto [Cladding and roofing works course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkintoon sisältyy Ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osa. Verkkoaineisto on tarkoitettu suoritettavaksi osana laajempaa tutkinnon osaa. Materiaalin avulla opiskelija pääsee tutustumaan tarkemmin ulkoverhous- ja kattotöhin liittyviin tehtäviin ja saa tukea työssöoppimiseen. Verkkoaineiston ohjaamana opiskelija dokumentoi kuvien, videoiden ja pohdintojen avulla prosessimaista blogiaan, jota päivitetään koko työssäoppimisjakson ajan. Opiskelijaa muistutetaan myös vaihtoehtoisesta mahdollisuudesta sanella pohdintojaan ja liittää äänitiedostot osaksi blogia, mikäli kirjoittaminen tuntuu haastavalta.

Lue lisää...

Tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikka -verkkoaineisto [The causes of infections and asepsis course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisältyy Hoito ja huolenpito -tutkinnon osa, jonka osaamisvaatimuksiin kuuluu tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikan sisällöt. Verkkoaineiston avulla opiskelija tutustuu potilas- ja asiakasturvallisuuden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin sekä ottaa haltuun mikrobiologian terminologiaa. Materiaalin avulla opiskelijat tuottavat yhteistä blogia ja työstävät ryhmätehtävän Padlet-oppimisalustalle.

Lue lisää...

Matkailu ja monikulttuurisuus -verkkoaineisto [Travelling and Multiculturalism course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Matkailualan tutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy kulttuuritietoutta ja kansainvälisyyttä käsittelevä paikallisesti tarjottava tutkinnon osa. Verkkoaineiston avulla opiskelijan on mahdollista muokata opintojen osa kiinnostustensa mukaiseksi ja syventyä teemaan tarkemmin. Opiskelijoiden työskentelyä ohjaa sähköinen työkirja, johon he tuottavat työpareina tai pienryhmissä prosessikuvauksensa suunnitelmasta arviointiin. Yhteisesti muokattava työkirja toimii myös ohjausvälineenä opettajalle. Opintojen osan tavoitteena on, että opiskelijatiimi kokoaa tuotoksistaan yhden kokonaisuuden, jota he voivat havainnollistaa esimerkiksi pelin, havaintopäiväkirjan, blogin tai videon muodossa.

Lue lisää...

Muottityöt-verkkoaineisto [Mold work course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy muottitöihin liittyvien työvaiheiden hallinta. Verkkoaineisto opiskellaan pääasiassa työssäoppimisjakson aikana, mutta opintojen ensimmäinen osuus työstetään lähiopetuksessa ennen työjaksoa. Verkkomateriaalin avulla opiskelija saa käytännönläheisen näkökulman muottitöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija työstää verkkoaineiston avulla blogia, johon kootaan valokuvia, videoita ja muuta aineistoa. Kokemusten jakaminen ja ristipölytys toteutetaan opiskelijoiden vertaiskommentoinnin avulla osana blogityöskentelyä.

Lue lisää...

Tukirunko trialogiseen oppimiseen perustuvan opetuksen suunnitteluun [Template for planning teaching based on Trialogical learning / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Opettajan on yleensäkin hyödyllistä tehdä opetuksensa toteuttamisesta kirjallinen suunnitelma, mutta erityisen hyödyllistä se on silloin, kun kokeillaan jotakin uudenlaista pedagogista mallia tai lähestymistapaa. Lisäksi kirjallisia suunnitelmia voi jakaa muille sekä työstää ja kehittää yhdessä kollegoiden kesken. Oheinen resurssi on tukirunko sellaisten kurssien tai opetuskokonaisuuksien suunnitteluun, joissa sovelletaan yhteisöllisen tiedonluomisen käytäntöjä korostavaa trialogisen oppimisen lähestymistapaa. Tukirungossa on myös täytettävä taulukko, johon määritellään, miten trialogisia suunnitteluperiaatteita sovelletaan suunniteltavaan opetuskokonaisuuteen.

Lue lisää...

Esitys trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteista [Presentation of the Design Principles for Trialogical Learning / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Resurssi sisältää esitysmateriaalin (pdf-muodossa) trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteista. Materiaalin ovat laatineet tutkijat Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola Helsingin yliopistosta. Esityksen lopussa on luettelo lähteistä, joista löytyy lisätietoa trialogisen oppimisen teoreettisesta taustasta sekä sen suunnitteluperiaatteiden soveltamisesta opetukseen. Esityksen englanninkielinen version tehty KNORK-hankkeessa tuotettuun opettajankoulutusmateriaaliin trialogisesta oppimisesta (Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach).

Lue lisää...

Esitys trialogisesta oppimisesta [Presentation of the Trialogical Learning Approach / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Resurssi sisältää esitysmateriaalin (pdf-muodossa) kolmesta oppimisen metaforasta ja trialogisen oppimisen lähestymistavasta. Materiaalin on laatinut FT Sami Paavola Helsingin yliopistosta. Esityksen lopussa on luettelo lähteistä, joista löytyy lisätietoa trialogisen oppimisen teoreettisesta taustasta. Esityksen englanninkielinen version tehty KNORK-hankkeessa tuotettuun opettajankoulutusmateriaaliin trialogisesta oppimisesta (Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach).

Lue lisää...

Opas projektityöskentelyyn [A guide to project work for students / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Projektityöskentelyn ja työelämän käytännöt ovat usein kokemusperäistä tietoa eikä niistä juuri ole sopivan tasoista ja helposti saatavilla olevaa materiaalia opetuksessa käytettäväksi. Oppaaseen on koottu yleistietoa, ohjeita ja toimintamalleja projektityöskentelyn suunnittelusta, organisoinnista ja toteuttamisesta. Ajatuksena on, että projektiyöskentelyn lisäksi opas voisi toimia laajemminkin johdatuksena työelämän käytäntöihin ja työelämässä tarvittaviin taitoihin. Opas sisältää seuraavat pääluvut: projektin elementit ja elinkaari, projektin ideointi ja tavoitteenasettelu, projektisuunnitelma, projektityössä tarvittava osaaminen, projektin toteutus sekä yhteenveto ja loppusanat. Kunkin luvun alussa on lyhyt sisältökuvaus ja luvun tavoite. Oppaan lopussa on lähdeluettelo ja liitteissä täydentävää aineistoa, kuten suosituslista digitaalisista työkaluista tai mallikysymyksiä ryhmätyöskentelyn arviointiin.

Lue lisää...