Re-use library archives: Language Bulgarian

Презентационен материал относно преструктуриране на лабораторните упражнения в курса по Полупроводникови елементи [Presentation material about Restructuring Laboratory Exercises in Semiconductor Devices Course / in Bulgarian]

Category: /

Описание на ресурса

Материалът представя пример за преструктуриране на практическите занятия в курса по Полупроводникови елементи с използване на триалогичния подход за обучение. Той е изготвен за илюстриране  на триалогичните принципи на проектиране и тяхното конкретно приложение за решаване на определен образователен проблем.

Анализират се проблемите при стандартно провеждане на занятията и целите, поставени при преструктуриране на курса. Дадени са принципите на проектиране и използваните подходи при обучението - съвместна работа в екип върху общ проект с активно използване на облачни технологии съвременни комуникации. Показана е организацията на занятията в двуседмични цикли и времевото им разпределение през семестъра. Разглеждат се използваните технологии и средствата за комуникация в екипа и с преподавателите. Дадени са много примери за използване на тези технологии и необходимото ресурсно осигуряване. Дискутирани са предимствата и недостатъците, срещнати при така преструктурирания курс, и са анализирани мненията на студентите, участвали в пилотните курсове. Посочени се срещнатите проблеми и са набелязани мерки за отстраняването им.

Този материал беше използван за илюстриране ползите от прилагане на триалогичния подход при обучението в научни форуми, конференции, семинари, както и при обучение на преподавателите за въвеждане на този подход и преструктуриране на курсовете им.

Прочети повече...

Триалогичен подход към обучението [Presentation of the Trialogical Learning approach / in Bulgarian]

Category: /

Описание на ресурса

Ресурсът включва презентационен материал (в PDF формат) за трите метафори при обучение и основните идеи на  триалогичния подход в обучението.  Разгледани са принципите за проектиране, които лекторите могат да използват, при разработката на курсове на базата на триалогичния подход. Английската версия на материала е подготвена първоначално за първата работна среща по проекта KNORK, касаещ триалогичния подход. Презентацията включва препратки към публикации, които съдържат повече информация за теоретичните основи на триалогичния подход в обучението.

Прочети повече...

Шаблон за планиране на преподаването, базирано на Триалогичния подход при обучение [Template for planning teaching based on Trialogical learning / in Bulgarian]

Category: /

Описание на ресурса

За един преподавател винаги е полезно да представи писмен план за способите, използвани при преподаване, но от съществено значение е това да се прави при въвеждане на нови педагогически подходи. Писмените планове могат да се споделят с други преподаватели и допълнително да се доразвиват от колеги. Приложеният материал представлява шаблон за планиране на курсове или учебни единици, които са базирани на използването на триалогичния подход на обучение, в който се акцентира върху значимостта на съвместните практики за създаване на знания. Шаблонът включва и таблица, в която се дефинира как се прилагат триалогичните принципите за проектиране в разглеждания педагогически случай.

Прочети повече...