Re-use library archives: Educational resource

Materiaalipaketti opettajien kouluttajille trialogisesta oppimisesta [Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach]

Category: /

Resurssin kuvaus

Tämä Materiaalipaketti kouluttajille trialogisesta oppimiesta on tarkoitettu kouluttajille ja opettajille, jotka haluavat organisoida koulutusta ja työpajoja opettajille yhteisöllisen tiedonluomisen pedagogiikasta ja trialogisen oppimisen lähestymistavasta.

Materiaali sisältää esimerkin mallikurssin toteutuksesta. Siinä on suosituksia kouluttajille toimintatavoista ja tehtävistä, videoituja asiantuntijaluentoja, esitysmateriaaleja, ohjeita joita voi käyttää tehtävien määrittelyssä, ehdotuksia ja esimerkkejä teknologian käytöstä, ohjaavia runkoja kurssilaisten koulutussuunnitelmien tekemiseen jne.

Kaikissa osioissa on kaksi osaa: 1) ohjeet kouluttajille siitä, miten suunnitella ja järjestää koulutus ja 2) esimerkit kurssin sisällöistä ja ohjeista käytettäväksi koulutuksen materiaaleina. Kouluttajille tarkoitetussa osassa kaikki materiaalit ovat muokattavassa muodossa (esim. ppt. tai .doc), esimerkkimateriaaleissa dokumentit ovat .pdf-muodossa, mikäli kouluttajat haluavat käyttää niitä sellaisenaan.

Lue lisää...

Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach

Category: /

Description of the resource

The online teacher training package is meant as support material for teacher trainers in carrying out national and international teacher training workshops about knowledge creation pedagogy and the Trialogical approach to learning. The approach combines advanced pedagogical practices and modern digital tools for collaborative knowledge creation.

The package includes an example scenario for organizing teacher training, including recommendations for trainers about activities, videotaped expert lectures, presentation material, guidelines to be used in the course assignments, suggestions and examples about technology use, and working templates for the participants’ course planning, etc.

All sections of the package include two parts: 1) instructions for the trainers conducting the teacher training, and 2) example content to be used when creating the working spaces for the participants of the training. In the trainer part, all materials are in editable format (.ppt, .doc etc.), in the example content part they are in .pdf format, if the trainer wants to use them as such in the training.

Read more...

Värikäsittelypalvelujen turvallinen tuottaminen -verkkoaineisto [Safe Hair Colouring Services course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Hiusalan ammattiopintoihin liittyvässä verkkototeutuksessa on kymmenen monipuolista teematehtävää, joiden avulla opiskelija voi tutustua turvalliseen ja vastuulliseen värikäsittelyn tuottamiseen asiakkaalle. Osa teemojen tehtävistä suoritetaan yksilötyönä ja osa kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Teematehtäviin tarvitaan myös työssäoppimisen ohjaaja ja mahdollisuuksien mukaan myös muita hiusalan ammattilaisia. Materiaalia on tarkoitus käyttää niin, että opettaja ohjaa opintojaa valitsemallaan oppimisalustalla, jonne teemojen tuottama tieto työstetään yksin ja yhdessä.

Lue lisää...

Video intervju om framtidens kompetenser [Video interview about future competences / in Swedish]

Category: /

Resursbeskrivning

Materialet innehåller en intervju om framtidens kompetenser. Intervjuaren är Theresa Sui och den som intervjuas är Liisa Ilomäki. Videon är skapad för lärare på högstadie- och gymnasienivåerna samt för alla som är intresserade av de kompetenser som elever behöver lära sig under skolåren för att klara fortbildning och arbetsliv.

Läs mer...

Teknisen piirustuksen perusteet -verkkoaineisto [Basics of Technical Drawing course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Kone- ja metallialan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksiin sisältyy keskeisenä osana teknisten piirustusten ymmärtäminen. Teknisen piirustuksen perusteet -verkkoaineisto on osa Levytöiden ja hitsauksen perustyöt -tutkinnon osaa. Verkkoaineisto sisältää itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa ohjausta. Yhteistoiminnallinen opiskelu rakentuu vuorovaikutteisen kommentoinnin kautta portfolion kaltaisissa blogeissa, joita opiskelijat tuottavat.

Lue lisää...

Psykologia – psyykkinen hyvinvointi työelämässä -verkkoaineisto [Mental Well Being in Working Life course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin, sosiaaliseen ja kulttuuriseen osaamiseen sisältyy psykologian osaamistavoitteita. Psyykkinen hyvinvointi työelämässä -verkkoaineistossa opiskelija syventyy psyykkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön hyvinvoinnin teemoihin erilaisten reflektointi- ja itsearviointitehtävien avulla. Verkkomateriaalin avulla opiskelijalla on mahdollisuus pohtia työhyvinvointiin liittyviä teemoja työssäoppimisen aikana tai omalla työpaikalla, jos opiskelija käy töissä. Opiskelu aloitetaan alkutapaamisella ja tehtävät työstetään itsenäisesti työssäoppimisjaksolla. Opiskelijat jakavat kokemuksiaan erilaisista työyhteisöistä yhteisesti työstettävässä blogissa.

Lue lisää...

Sisävalmistusvaiheen työt -verkkoaineisto [Interior Finishing course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkintoon sisältyy Sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osa. Verkkoaineisto on tarkoitettu suoritettavaksi osana laajempaa tutkinnon osaa. Materiaalin avulla opiskelija pääsee tutustumaan tarkemmin sisävalmistustöihin liittyviin tehtäviin ja saa tukea työssöoppimiseen. Verkkoaineiston ohjaamana opiskelija dokumentoi kuvien, videoiden ja pohdintojen avulla prosessimaista blogiaan, jota päivitetään koko työssäoppimisjakson ajan. Opiskelijaa muistutetaan myös vaihtoehtoisesta mahdollisuudesta sanella pohdintojaan ja liittää äänitiedostot osaksi blogia, mikäli kirjoittaminen tuntuu haastavalta.

Lue lisää...

Tunnista taitosi -verkkoaineisto [Identify Your Skills course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisiin perustutkintojen opetussuunnitelmiin sisältyy työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä tukevia sisältöjä. Tunnista taitosi -verkkoaineisto on tuotettu työssäoppimisjaksolla olevien opiskelijoiden ja heitä ohjaavien opettajien tueksi. Verkkoaineiston avulla opiskelija saa kokonaiskuvan siitä, miten ammattitaitovaatimukset toteutuvat hänen omassa työssäoppimispaikassaan. Opiskelija oppii havaitsemaan työtehtävien yhteyden suhteessa ammattitaitovaatimusten arvioinnin kriteereihin. Opiskelijat pääsevät tarkastelemaan kokemuksia eri työssäoppimispaikoista yhteisen tiedontuottamisen kautta. Yhteisenä alustana voi olla Padlet, Hangouts, Google Drive tai muu mobiilisovellus.

Lue lisää...

Venäjän kielen alkeet (B-kieli) -verkkoaineisto [Russian course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetussuunnitelmaan sisältyy vieraan kielen (B-kieli) osaamistavoitteet valinnaisena osana viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osaa. Venäjän kielen verkkoaineiston avulla opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tärkeimpiä sanontoja, sanastoa ja kulttuuria sekä tutustua syvemmin oman alan sanastoon. Verkkoaineistossa opiskelijat tuottavat yhteisesti videoita ja harjoituspelejä sekä suorittavat vertaiskommentointia sosiaalisen median alustalla.

Lue lisää...

Ympäristöosaava-verkkoaineisto [Environmental Expert course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin, sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan sisältyy ympäristöosaamiseen liittyvät teemat. Ympäristöosaava -verkkototeutus on suunnattu kaikille perustutkinto-opiskelijoille Variassa. Materiaalin avulla opiskelija tutustuu ympäristöosaamisen keskeisiin käsitteisiin, kuten elinkaariajatteluun, jätteen synnyn ehkäisyyn ja energia- ja materiaalitehokkuuteen. Opiskelija tarkastelee teemoja oman alansa näkökulmasta ja omista kiinnostuksistaan käsin. Teemoja käsitellään ilmiöpohjaisesti vertaisopiskelijoiden kanssa.

Lue lisää...

Yrittäjyys ja yritystoiminta -verkkoaineisto [Entrepreneurship and Business course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen opintokokonaisuus, johon sisältyy yrittäjyyden ja yritystoiminnan teemat. Verkkomateriaalin avulla opiskelija syventää tietoaan yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta. Verkkoaineistossa hyödynnetään opettajan valitsemaa sähköistä keskustelualustaa, jossa opiskelijat käyvät keskustelua ja muodostavat työelämäkontakteja.

Lue lisää...

Auton määräaikaishuolto -verkkoaineisto [Car Maintenance course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Autoalan tutkinnon opetussuunnitelmassa on yhtenä aiheena auton tai moottoripyörän huoltaminen ja sen yhtenä osana määräaikaishuollon suorittaminen valmistajan ohjeiden mukaan. Määräaikaishuolto suoritetaan eri automerkeille eri tavalla, joten yleiset ohjeet eivät riitä. On hyödyllistä, jos opiskelijat voivat jakaa tietoja ja kokemuksia eri automerkkien huoltamisesta. Määräaikaishuolto-verkkomateriaalin avulla opiskelija voi opiskella auton määräaikaishuollon suorittamiseen liittyviä asioita. Sivusto tukee huollon eri työvaiheiden opiskelua aidossa oppimisympäristössä oppilaitoksen työsalissa tai työssäoppimisjaksoilla. Opiskelussa hyödynnetään verkkoalustoja, kuten blogeja, jonne opiskelija dokumentoi tekemiään huoltotoimenpiteitä.

Lue lisää...

Ulkoverhous- ja kattotyöt -verkkoaineisto [Cladding and roofing works course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkintoon sisältyy Ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnon osa. Verkkoaineisto on tarkoitettu suoritettavaksi osana laajempaa tutkinnon osaa. Materiaalin avulla opiskelija pääsee tutustumaan tarkemmin ulkoverhous- ja kattotöhin liittyviin tehtäviin ja saa tukea työssöoppimiseen. Verkkoaineiston ohjaamana opiskelija dokumentoi kuvien, videoiden ja pohdintojen avulla prosessimaista blogiaan, jota päivitetään koko työssäoppimisjakson ajan. Opiskelijaa muistutetaan myös vaihtoehtoisesta mahdollisuudesta sanella pohdintojaan ja liittää äänitiedostot osaksi blogia, mikäli kirjoittaminen tuntuu haastavalta.

Lue lisää...

Tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikka -verkkoaineisto [The causes of infections and asepsis course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisältyy Hoito ja huolenpito -tutkinnon osa, jonka osaamisvaatimuksiin kuuluu tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikan sisällöt. Verkkoaineiston avulla opiskelija tutustuu potilas- ja asiakasturvallisuuden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin sekä ottaa haltuun mikrobiologian terminologiaa. Materiaalin avulla opiskelijat tuottavat yhteistä blogia ja työstävät ryhmätehtävän Padlet-oppimisalustalle.

Lue lisää...

Presentationsmaterial “Framtidens kompetenser – hur når vi dem?” [Presentation material about future competences / in Swedish]

Category: /

Resursbeskrivning

Materialet innehåller en allmän presentation om framtidens kompetenser: vilka de är, varför eleverna redan i skolan behöver lära sig dessa, hur sådana kompetenser kan läras ut vid “vanlig” undervisning. Materilet innehåller också ett exempel på en integrerad kurs där eleverna lär sig biologi / fysik / kemi och framtidens kompetenser: t.ex. objekt-orienterat samarbete, kreativt och iterativt arbete, samt metakognitiva färdigheter.

Läs mer...

Matkailu ja monikulttuurisuus -verkkoaineisto [Travelling and Multiculturalism course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Matkailualan tutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy kulttuuritietoutta ja kansainvälisyyttä käsittelevä paikallisesti tarjottava tutkinnon osa. Verkkoaineiston avulla opiskelijan on mahdollista muokata opintojen osa kiinnostustensa mukaiseksi ja syventyä teemaan tarkemmin. Opiskelijoiden työskentelyä ohjaa sähköinen työkirja, johon he tuottavat työpareina tai pienryhmissä prosessikuvauksensa suunnitelmasta arviointiin. Yhteisesti muokattava työkirja toimii myös ohjausvälineenä opettajalle. Opintojen osan tavoitteena on, että opiskelijatiimi kokoaa tuotoksistaan yhden kokonaisuuden, jota he voivat havainnollistaa esimerkiksi pelin, havaintopäiväkirjan, blogin tai videon muodossa.

Lue lisää...

Muottityöt-verkkoaineisto [Mold work course material / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy muottitöihin liittyvien työvaiheiden hallinta. Verkkoaineisto opiskellaan pääasiassa työssäoppimisjakson aikana, mutta opintojen ensimmäinen osuus työstetään lähiopetuksessa ennen työjaksoa. Verkkomateriaalin avulla opiskelija saa käytännönläheisen näkökulman muottitöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija työstää verkkoaineiston avulla blogia, johon kootaan valokuvia, videoita ja muuta aineistoa. Kokemusten jakaminen ja ristipölytys toteutetaan opiskelijoiden vertaiskommentoinnin avulla osana blogityöskentelyä.

Lue lisää...

Презентационен материал относно преструктуриране на лабораторните упражнения в курса по Полупроводникови елементи [Presentation material about Restructuring Laboratory Exercises in Semiconductor Devices Course / in Bulgarian]

Category: /

Описание на ресурса

Материалът представя пример за преструктуриране на практическите занятия в курса по Полупроводникови елементи с използване на триалогичния подход за обучение. Той е изготвен за илюстриране  на триалогичните принципи на проектиране и тяхното конкретно приложение за решаване на определен образователен проблем.

Анализират се проблемите при стандартно провеждане на занятията и целите, поставени при преструктуриране на курса. Дадени са принципите на проектиране и използваните подходи при обучението - съвместна работа в екип върху общ проект с активно използване на облачни технологии съвременни комуникации. Показана е организацията на занятията в двуседмични цикли и времевото им разпределение през семестъра. Разглеждат се използваните технологии и средствата за комуникация в екипа и с преподавателите. Дадени са много примери за използване на тези технологии и необходимото ресурсно осигуряване. Дискутирани са предимствата и недостатъците, срещнати при така преструктурирания курс, и са анализирани мненията на студентите, участвали в пилотните курсове. Посочени се срещнатите проблеми и са набелязани мерки за отстраняването им.

Този материал беше използван за илюстриране ползите от прилагане на триалогичния подход при обучението в научни форуми, конференции, семинари, както и при обучение на преподавателите за въвеждане на този подход и преструктуриране на курсовете им.

Прочети повече...

Video lecture about the Trialogical Design Principles

Category: /

Description of the resource

The resource is a video lecture about the Trialogical Design Principles related to the Trialogical Learning Approach. It is the second part of a lecture titled “Background and characteristics of the trialogical approach to learning” given by Dr. Sami Paavola from the University of Helsinki. The material is a recorded using Adobe Connect Pro software and distributed through YouTube. The duration of the lecture is 25 minutes.

Read more...

Video lecture about the three metaphors of learning and the Trialogical Learning Approach

Category: /

Description of the resource

The resource is a video lecture about the three metaphors of learning and the trialogical design principles. It is the first part of a lecture titled “Background and characteristics of the trialogical approach to learning” given by Dr. Sami Paavola from the University of Helsinki. The material is a recorded using Adobe Connect Pro software and distributed through YouTube. The duration of the lecture is 20 minutes.

Read more...

Scheda di osservazione dell’attività in aula [A form for class activity observation / in Italian]

Category: /

Descrizione della risorsa

Il terzo principio dell’approccio trialogico sostiene l’enfasi sullo sviluppo e la creatività tramite la trasformazione della conoscenza e la riflessione. Per facilitare questo processo, si possono assegnare ruoli specifici (tutor sociale, scettico, sintetizzatore e osservatore dell’attività in aula) da turnare modulo dopo modulo.

Proprio per garantire la riflessione da parte di ogni singolo gruppo sulla propria partecipazione, nei corsi condotti, si è pensato di assegnare, a rotazione, ad uno studente il compito di osservatore nelle attività in aula. Nello specifico, lo studente di turno osserva interazioni, collaborazione, uso degli strumenti e raggiungimento di obiettivi comuni. A tal fine, utilizza una griglia di osservazione in cui sono contenuti diversi input.

Leggi di più...

Scheda di revisione/feedback tra pari [A form for peer feedback / in Italian]

Category: /

Descrizione della risorsa

Uno dei principi alla base dell’approccio trialogico è quello della migliorabilità delle idee nel processo di avanzamento della conoscenza di una comunità, idee esternalizzate anche per mezzo della produzione di un artefatto utile alla propria comunità e alla comunità estesa.

Per dare il via a questo processo di rilettura e modificazione del prodotto finale da parte degli studenti del corso di Pedagogia Sperimentale dell’Università Sapienza, abbiamo pensato di creare una scheda che potesse aiutare ciascun gruppo ad analizzare e commentare i progetti prodotti da altri due gruppi. Il prodotto da realizzare consisteva in uno scenario pedagogico per scuole superiori o università che prevedesse l’uso delle tecnologie. Dopo la lettura dei progetti da revisionare, ciascun gruppo doveva indicare sia gli aspetti positivi, sia quelli che necessitavano a loro avviso di una modifica, in modo da renderli più chiari, più realizzabili e più rispondenti alla richiesta iniziale: produrre scenari che avessero come basi teoriche le conoscenze acquisite nel corso e utilizzassero come strumenti anche le tecnologie.

Leggi di più...

Триалогичен подход към обучението [Presentation of the Trialogical Learning approach / in Bulgarian]

Category: /

Описание на ресурса

Ресурсът включва презентационен материал (в PDF формат) за трите метафори при обучение и основните идеи на  триалогичния подход в обучението.  Разгледани са принципите за проектиране, които лекторите могат да използват, при разработката на курсове на базата на триалогичния подход. Английската версия на материала е подготвена първоначално за първата работна среща по проекта KNORK, касаещ триалогичния подход. Презентацията включва препратки към публикации, които съдържат повече информация за теоретичните основи на триалогичния подход в обучението.

Прочети повече...

Un protocollo per valutare le attività individuali e di gruppo [A protocol to assess individual and group activity / in Italian]

Category: /

Descrizione della risorsa

I modelli socio-costruttivisti dell’apprendimento implicano una complessa organizzazione didattica, strutturata attorno ad attività individuali e di gruppo e finalizzata alla costruzione di conoscenza e di molteplici artefatti concreti. Questa complessità richiede di superare la classica modalità di valutazione in direzione di una capace di considerare attività, interazioni, prodotti e processi. Inoltre, la valutazione - al pari dell’intera impostazione didattica - dovrebbe incoraggiare la responsabilità e il ruolo attivo degli studenti, diventando parte integrante del processo di apprendimento, e spostandosi da una valutazione dell’apprendimento ad una valutazione per l’apprendimento. A tal fine abbiamo sviluppato un protocollo finalizzato ad una valutazione multi-dimensionale. Il protocollo è il risultato di più di 10 anni di test. A conclusione di ogni corso, i feedback dagli studenti, insegnanti e tutor, sono stati raccolti e utilizzati per migliorare il protocollo per gli anni seguenti.

Il protocollo consiste in una griglia in cui tener traccia di tutte le attività individuali e di gruppo. Nella tabella seguente, esemplifichiamo alcune delle possibili attività e processi da valutare. Naturalmente il contenuto specifico dipenderà dalla progettazione didattica.

Leggi di più...

A protocol to assess individual and group activity

Category: /

Description of the resource

Socio-constructivist models imply a complex orchestration of both individual and group activity, which supports students in the construction of many types of artifacts. This complexity calls for the overcome of traditional assessment. Assessment, in fact, should take into account the overall activities, interactions, products and processes of these kind of courses. Moreover, it should sustain students’ responsibility and active role, by becoming an integral part of the learning process, shifting from an assessment of learning to an assessment for learning. That’s why we developed a protocol for a multi-dimensional assessment of e-learning courses based on socio-constructivist principles. The protocol is the result of over ten years of testing. At the conclusion of each course, feedbacks from students, teachers and tutors have been gathered and used to improve the protocol for the subsequent year. This protocol in meant to reflect its complexity and, at the same time, to promote students’ assumption of responsibility and active role, according to socio-constructivist principles.

The protocol consists of a grid for reporting: group and module identification, individual and collaborative artifacts/processes to be assessed, the owner of the assessment.

Read more...

Tukirunko trialogiseen oppimiseen perustuvan opetuksen suunnitteluun [Template for planning teaching based on Trialogical learning / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Opettajan on yleensäkin hyödyllistä tehdä opetuksensa toteuttamisesta kirjallinen suunnitelma, mutta erityisen hyödyllistä se on silloin, kun kokeillaan jotakin uudenlaista pedagogista mallia tai lähestymistapaa. Lisäksi kirjallisia suunnitelmia voi jakaa muille sekä työstää ja kehittää yhdessä kollegoiden kesken. Oheinen resurssi on tukirunko sellaisten kurssien tai opetuskokonaisuuksien suunnitteluun, joissa sovelletaan yhteisöllisen tiedonluomisen käytäntöjä korostavaa trialogisen oppimisen lähestymistapaa. Tukirungossa on myös täytettävä taulukko, johon määritellään, miten trialogisia suunnitteluperiaatteita sovelletaan suunniteltavaan opetuskokonaisuuteen.

Lue lisää...

Esitys trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteista [Presentation of the Design Principles for Trialogical Learning / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Resurssi sisältää esitysmateriaalin (pdf-muodossa) trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteista. Materiaalin ovat laatineet tutkijat Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola Helsingin yliopistosta. Esityksen lopussa on luettelo lähteistä, joista löytyy lisätietoa trialogisen oppimisen teoreettisesta taustasta sekä sen suunnitteluperiaatteiden soveltamisesta opetukseen. Esityksen englanninkielinen version tehty KNORK-hankkeessa tuotettuun opettajankoulutusmateriaaliin trialogisesta oppimisesta (Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach).

Lue lisää...

Esitys trialogisesta oppimisesta [Presentation of the Trialogical Learning Approach / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Resurssi sisältää esitysmateriaalin (pdf-muodossa) kolmesta oppimisen metaforasta ja trialogisen oppimisen lähestymistavasta. Materiaalin on laatinut FT Sami Paavola Helsingin yliopistosta. Esityksen lopussa on luettelo lähteistä, joista löytyy lisätietoa trialogisen oppimisen teoreettisesta taustasta. Esityksen englanninkielinen version tehty KNORK-hankkeessa tuotettuun opettajankoulutusmateriaaliin trialogisesta oppimisesta (Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach).

Lue lisää...

Materiali per i workshop degli insegnanti [Teachers’ workshop material/in Italian]

Category: /

Descrizione della risorsa

Gli insegnanti che adottano l’approccio trialogico necessitano le relative informazioni teoriche ma soprattutto conoscenze nel campo dell’apprendimento collaborativo e delle tecnologie educative. Hanno anche bisogno di supporto per finalizzare la progettazione didattica alla realizzazione di un oggetto collaborativo finale concreto. Per offrire loro queste conoscenze, oltre a strumenti e possibilità di sperimentazione concreta, è importante prevedere un numero di incontri in cui spiegare come applicare il TLA e i suoi Design Principles.

 

Leggi di più...

Presentation of the Design Principles for Trialogical Learning

Category: /

Description of the resource

The resource includes presentation material (in pdf format) of the six Trialogical Design Principles that educators can apply in designing teaching based on the Trialogical Learning Approach (TLA). The presentation is prepared by researchers Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki, Sami Paavola from the University of Helsinki. The material includes references to publications that include more information of the theoretical background of TLA and its design principles as well as their application in educational practices. The material is produced for the Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach developed in the KNORK project.

Read more...

Presentation of the Trialogical Learning Approach

Category: /

Description of the resource

The resource includes presentation material (in pdf format) of the three Metaphors of Learning and the Trialogical Learning Approach (TLA). It is prepared by Dr. Sami Paavola from the University of Helsinki. The presentation includes references to publications that include more information of the theoretical background of TLA. The presentation is produced for the Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach developed in the KNORK project.

Read more...

Шаблон за планиране на преподаването, базирано на Триалогичния подход при обучение [Template for planning teaching based on Trialogical learning / in Bulgarian]

Category: /

Описание на ресурса

За един преподавател винаги е полезно да представи писмен план за способите, използвани при преподаване, но от съществено значение е това да се прави при въвеждане на нови педагогически подходи. Писмените планове могат да се споделят с други преподаватели и допълнително да се доразвиват от колеги. Приложеният материал представлява шаблон за планиране на курсове или учебни единици, които са базирани на използването на триалогичния подход на обучение, в който се акцентира върху значимостта на съвместните практики за създаване на знания. Шаблонът включва и таблица, в която се дефинира как се прилагат триалогичните принципите за проектиране в разглеждания педагогически случай.

Прочети повече...

Template for planning teaching based on Trialogical learning

Category: /

Description of the resource

It is always useful for a teacher to make a written plan for own teaching, but especially beneficial it is when trying some new pedagogical approach. In addition, written plans can be shared with other educators and developed further with colleagues. The attached resource is a template for planning courses or study units that are based on the trialogical approach on learning, which emphasises collaborative knowledge creation practices. The template also includes a table for defining how the design principles of the trialogical approach are applied in the pedagogical case.

Read more...

Opas projektityöskentelyyn [A guide to project work for students / in Finnish]

Category: /

Resurssin kuvaus

Projektityöskentelyn ja työelämän käytännöt ovat usein kokemusperäistä tietoa eikä niistä juuri ole sopivan tasoista ja helposti saatavilla olevaa materiaalia opetuksessa käytettäväksi. Oppaaseen on koottu yleistietoa, ohjeita ja toimintamalleja projektityöskentelyn suunnittelusta, organisoinnista ja toteuttamisesta. Ajatuksena on, että projektiyöskentelyn lisäksi opas voisi toimia laajemminkin johdatuksena työelämän käytäntöihin ja työelämässä tarvittaviin taitoihin. Opas sisältää seuraavat pääluvut: projektin elementit ja elinkaari, projektin ideointi ja tavoitteenasettelu, projektisuunnitelma, projektityössä tarvittava osaaminen, projektin toteutus sekä yhteenveto ja loppusanat. Kunkin luvun alussa on lyhyt sisältökuvaus ja luvun tavoite. Oppaan lopussa on lähdeluettelo ja liitteissä täydentävää aineistoa, kuten suosituslista digitaalisista työkaluista tai mallikysymyksiä ryhmätyöskentelyn arviointiin.

Lue lisää...