Презентационен материал относно преструктуриране на лабораторните упражнения в курса по Полупроводникови елементи [Presentation material about Restructuring Laboratory Exercises in Semiconductor Devices Course / in Bulgarian]

Автор(и): Таня Василева (Tania Vasileva)

Организация(и): Технически университет - София, България (Technical University of Sofia, Bulgaria)

Дата на публикуване: 08.04.2016

Описание на ресурса

Материалът представя пример за преструктуриране на практическите занятия в курса по Полупроводникови елементи с използване на триалогичния подход за обучение. Той е изготвен за илюстриране  на триалогичните принципи на проектиране и тяхното конкретно приложение за решаване на определен образователен проблем.

Анализират се проблемите при стандартно провеждане на занятията и целите, поставени при преструктуриране на курса. Дадени са принципите на проектиране и използваните подходи при обучението - съвместна работа в екип върху общ проект с активно използване на облачни технологии съвременни комуникации. Показана е организацията на занятията в двуседмични цикли и времевото им разпределение през семестъра. Разглеждат се използваните технологии и средствата за комуникация в екипа и с преподавателите. Дадени са много примери за използване на тези технологии и необходимото ресурсно осигуряване. Дискутирани са предимствата и недостатъците, срещнати при така преструктурирания курс, и са анализирани мненията на студентите, участвали в пилотните курсове. Посочени се срещнатите проблеми и са набелязани мерки за отстраняването им.

Този материал беше използван за илюстриране ползите от прилагане на триалогичния подход при обучението в научни форуми, конференции, семинари, както и при обучение на преподавателите за въвеждане на този подход и преструктуриране на курсовете им.

Контекст

Материалът може да се използва при преструктуриране на практически занятия и лабораторни упражнения в инженерни технически дисциплини, където има необходимост от предварителна подготовка преди занятията и от анализ на резултатите от извършените реални измервания.

Материали и връзки

Връзки към оригиналния документ: