Työharjoittelun virtuaalinen tukeminen kampaajakoulutuksessa (Värjäyskäsittelyt, Ammatillinen koulutus) [Supporting internship in hairdresser education virtually / in Finnish]

Tekijä(t): Margit Ponkkonen-Härkönen (1) ja Liisa Ilomäki (2)

Organisaatio(t): (1) Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia, Finland], (2) Helsingin yliopisto [University of Helsinki, Finland]

Julkaisupäivä: 21.6.2016

Opetuksellinen ongelma

Ongelmana on, miten vastata tulevaisuuden osaamisen haasteisiin niin että sekä opetuksen sisällöt että opetusmenetelmät uudistuvat. Opiskelijoiden pitäisi oppia ns.  elinikäisen oppimisen avaintaitoja, mutta niiden ohjaaminen ei toteudu riittävästi. Myös yhteydet työelämään voisivat olla kiinteämmät niin että ohjausta sekä suunnitellaan että toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Ratkaisu

Työssäoppimisen jaksolla oleville 3.vuoden opiskelijaryhmälle suunniteltiin verkkomateriaali, jonka pääteemana oli värjäyskäsittelypalvelujen turvallinen tuottaminen. Ryhmä suoritti työssäoppimisena Värjäyskäsittelyt-tutkinnon (yhteensä 35 osp; opintosuorituspiste) osasta 3 ospia. Opiskelijat työstivät yhteiseen blogiin erilaisia tehtäviä, ja  harjoittelujakson työnantajien kanssa oli sovittu, että opiskelijat voivat tehdä tarvittaessa tehtäviä harjoituspaikalta.

Verkkototeutuksen  sisältö suunniteltiin niin, että se tuki mahdollisimman paljon opiskelijan itseohjautuvuutta sekä opiskelijoiden vuorovaikutusta. Verkkototeutukseen yhdistettiin kolme yhteistä tapaamista. 1. tapaamisen yhteydessä perehdyttiin oppimisalustoihin, varmistettiin työvälineiden toiminta (tabletit, älypuhelin), tutustuttiin oppimistavoitteisiin ja työskentelyohjeistukseen. 2. tapaamisen yhteydessä oli ns. välivaihetarkistus. 3. tapaamisen yhteydessä ryhmät esittelivät blogiin tuottamansa tiedon muulle ryhmälle.

Opiskelijoilla oli käytössään Samsung-tabletit, jotka helpottivat tiedon hakemista ja tuottamista. Jokaisella oli myös käytössään omat älypuhelimet, joiden verkkoyhteyden jakamista tablettiin harjoiteltiin 1. perehdytyspäivänä.

Opiskelijan itseohjautuvuutta tuettiin verkkototeutuksessa käyttämällä esim. Padlet-postausta ammattitaitovaatimusten tavoitteiden avaamisessa. Verkkototeutuksessa osaa teemoista työstettiin yksin, osaa 3-4 hengen pienryhmissä.

Kokemukset

Verkkototeutus oli helppo suunnitella ja  toteuttaa alustalle. Yhtenäinen Wordpress- käyttöliittymä Varian verkko-opintojen sivuilla helpotti käytettävyyttä.

Verkkototeutuksen opiskeluprosessi oli riittävän haasteellinen, ymmärrettävä, ajankohtainen sekä ops- ja työelämälähtöinen. Opiskelijat kokivat, että oppimistavoitteista oli hyötyä ja verkkotyöskentely kiinnosti myös työelämän edustajia. Oppimistavoitteet kyettiin saavuttamaan aikataulullisesti hyvin.

Yhteinen bloggaus haastoi kaikkia opiskelijoita, myös niitä, joiden mielestä opettajajohtoinen opettaminen on mukavampaa. Bloggaus helpottaa myös opettajaa ja auttaa seuraamaan opiskelijoiden työskentelyä ja oppimista. Blogissa on mukava antaa palautetta ja ohjata oppimista. Ohjaaminen ei päädy vain yksilöohjaamiseksi, koska jokaisella on mahdollisuus oppia ja kehittää toimintaansa ohjauksen perusteella. Yhdessä tuotettua tietopakettia on myös mahdollisuus myöhemmin täydentää ja päivittää sekä hyödyntää ohjauksessa.

Oli mukava havaita että opiskelijoista kehittyi verkkototeutuksen kuluessa asiantuntijoita ja tietoa hankittiin ja jaettiin mielellään. Tavoitteet itseohjautuvuudesta, omasta oppimisesta, ongelmanratkaisutaidoista ja aktiivisuudesta toteutuivat.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: