Шаблон за планиране на преподаването, базирано на Триалогичния подход при обучение [Template for planning teaching based on Trialogical learning / in Bulgarian]

Автор(и): Таня Василева (Tania Vasileva)

Организация(и): Технически университет - София, България (Technical University of Sofia, Bulgaria)

Дата на публикуване: 07.03.2016

Описание на ресурса

За един преподавател винаги е полезно да представи писмен план за способите, използвани при преподаване, но от съществено значение е това да се прави при въвеждане на нови педагогически подходи. Писмените планове могат да се споделят с други преподаватели и допълнително да се доразвиват от колеги. Приложеният материал представлява шаблон за планиране на курсове или учебни единици, които са базирани на използването на триалогичния подход на обучение, в който се акцентира върху значимостта на съвместните практики за създаване на знания. Шаблонът включва и таблица, в която се дефинира как се прилагат триалогичните принципите за проектиране в разглеждания педагогически случай.

Контекст

Шаблонът за планиране на курса може да се използва от отделни преподаватели или в курсове за обучение на преподаватели, в които се представя триалогичният подход за обучение. Шаблонът може да се копира в нов текстов файл или в онлайн текстов документ.

Материали и връзки

Връзки към оригиналния документ: